Nant Gwrtheyrn

Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NL

Archebu

Gwefan

Bargen Tocyn Eryri

  01758 750 334   E-bost   Facebook   Twitter
  Lluniau   Amdanom   Fideo
portmeirion-1

Amdanom


Yng nghesail gwenithfaen Penrhyn Llŷn mae pentref hudolus Nant Gwrtheyrn. Dilynwch y ffordd droellog i odre’r dyffryn diarffordd a chael eich syfrdanu wrth weld Môr Iwerddon yn agor o’ch blaen gan greu golygfa ogoneddus. Yma mae teimladau hiraethus yn cyniwair, gan fod y ganolfan brysur sydd yma erbyn heddiw yn cuddio toreth o hanes a chwedlau am Gymru a’i phobl. Mae’r Ganolfan Iaith a Threftadaeth wych yma i hyrwyddo diddordeb yn yr iaith Gymraeg a’i diwylliant yn denu pobl o bob cwr o’r byd i ddysgu sut i siarad iaith hynaf Ewrop.

Mae’r hud yn dal i weithio hyd heddiw yn Nant Gwrtheyrn, gan fod golwg y lle yn weddol ddigyfnewid, er bod llawer o waith adnewyddu wedi digwydd yma. Gellwch ddarganfod straeon dirgel y Nant drwy gyfrwng y ganolfan dreftadaeth a’r capel, neu aros yn un o’r 24 o dai Fictoraidd sy’n edrych i gyfeiriad yr hen chwarel. Mae’r lleoliad gwych hwn yn denu bywyd gwyllt yn ei holl amrywiaeth gan gynnwys y frân goesgoch, yr hebog tramor, gyrr o eifr gwyllt, a dolffiniaid a morloi i ddŵr y bae. Mwynhewch grwydro’r arfordir neu’r goedwig, a gwylio’r golau’n newid o’r traeth preifat.

Erbyn hyn, mae’r Nant wedi cael adferiad arall, drwy greu ystafell ar gyfer achlysuron all arlwyo ar gyfer digwyddiadau, partïon neu gynadleddau busnes, ac mae’n ffynnu hefyd fel lleoliad ar gyfer priodasau. Mae’r ffordd serth i lawr i’r Nant, oedd unwaith yn codi dychryn, bellach yn bosib ei thramwyo gan fysiau, ac mae llwybr newydd i’r traeth yn rhoi mynediad am y tro cyntaf i bobl anabl, a hefyd i’r sawl sydd am rwyfo caiac neu ganŵ i werthfawrogi arfordir gwyllt Llŷn. Ac os oes rhywun yn chwilio am wefr, mae’r llwybr beicio mynydd newydd yn cael ei gydnabod yn un o’r rhai mwyaf heriol yn y byd, ac wedi cael ymweliad gan bencampwyr y gamp honno o’r Unol Daleithiau. O wneud trefniant pwrpasol, mae’r llwybr ar gael i sefydliadau beicio mynydd arbenigol.

Mae Caffi Meinir ar agor bob dydd ac yn boblogaidd iawn ar gyfer cinio dydd Sul. Mwynhewch bryd blasus neu de canol pnawn Cymreig gyda bara brith a chacen gri, tra’n gorffwys eich llygaid lluddedig ar anferthedd y môr o’r dec y tu allan. Mae gan Nant Gwrtheyrn rywbeth i’w gynnig i haneswyr, cerddwyr, parau priod neu gerddwyr penwythnos, dysgwyr brwd y Gymraeg, neu i’r teulu sydd am gael diwrnod i’r brenin.

Dewch i rannu’r hud!


Atyniadau Eraill