Snowdonia Attractions

Google Analytics


Caiff eich defnydd ar wefan Atyniadau Eryri ei arolygu drwy wasanaeth dadansoddi gwefannau a ddarperir gan Google, o’r enw Google Analytics. Mae Google Analytics yn defnyddio cwcis, sef ffeiliau testun a osodir ar eich cyfrifiadur, er mwyn helpu’r wefan i ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn defnyddio’r safle. Caiff y wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci am eich defnydd o’r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) ei throsglwyddo i, a’i gadw gan, Google ar weinydd yn yr Unol Daleithiau. Bydd Google yn defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn gwerthuso eich defnydd o’r wefan, casglu adroddiadau ar weithgareddau ar y wefan i weithredwyr gwefannau a darparu gwasanaethau eraill yn ymwneud â gweithgareddau ar y wefan a defnydd o’r rhyngrwyd. Gallai Google hefyd drosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd parti pan fydd rhaid gwneud hynny yn unol â’r gyfraith, neu pan fydd trydydd parti yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google. Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP gydag unrhyw ddata arall a ddelir gan Google. Gallwch wrthod cwcis drwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr. Wrth ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i Google brosesu data amdanoch yn y modd, ac ar gyfer y rhesymau, a nodwyd uchod. Os nad ydych yn cytuno i Google Analytics osod cwcis ar eich cyfrifiadur ar gyfer y diben uchod, cliciwch “Nid wyf yn cytuno” / “I do not agree” isod, a chewch eich ailgyfeirio i wefan Google Analytics.

Datganiad Preifatrwydd


Caiff yr holl wybodaeth a ddarperir i Atyniadau Eryri, drwy ein gwefan, ei drin yn gyfrinachol ac ni fydd yn cael ei ddatgelu i drydydd parti - oni bai bod rhaid gwneud hynny yn ôl y gyfraith. Mae Atyniadau Eryri yn cadw’r hawl i gasglu gwybodaeth yn ymwneud â defnydd y safle. Mae unrhyw wybodaeth a gesglir ar gyfer defnydd mewnol yn bennaf er mwyn ein galluogi i ddiwygio a gwella’r gwasanaeth a ddarparwn. Mae rhai adrannau ar y wefan hon yn gofyn am fanylion personol, er enghraifft cystadlaethau a ffurflenni adborth. Mae rhoi’r wybodaeth hon yn ddewisol. Drwy barhau i ddefnyddio’r safle hon rydych yn cytuno â chynnwys y dudalen hon.

Diogelwch


Gwnawn ein gorau i gymryd pob cam rhesymol i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol ond ni allwn sicrhau diogelwch unrhyw wybodaeth arall yr ydych yn ei datgelu ar-lein. Rydych yn derbyn peryglon diogelwch sylfaenol darparu gwybodaeth a delio ar-lein dros y We, ac ni fyddwch yn ein beio ni am unrhyw dorri diogelwch oni bai fod hyn o ganlyniad i’n hesgeulustod neu ddiffyg bwriadol ar ein rhan.

Safleoedd Trydydd Parti


Dylech fod yn ymwybodol y gallai ein gwefan gynnwys dolenni i wefannau eraill, o dro i dro, y gellir eu cyrraedd drwy ein gwefan. Bydd yr holl ddolenni i wefannau eraill yn agor mewn ffenestr newydd. Nid ydym yn gyfrifol am y data, polisïau, gweithdrefnau na chynnwys y gwefannau hyn. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn darllen unrhyw delerau ac amodau a pholisïau sy’n berthnasol i’r safleoedd trydydd parti.

Gwybodaeth Gyffredinol


Gair o rybudd, ni ddylai plant dan 16 oed gyflwyno unrhyw wybodaeth i unrhyw wefan heb ganiatâd rhiant neu ofalwr.

Hawlfraint


Mae gwybodaeth sy’n ymddangos ar star-attractions.co.uk yn eiddo hawlfraint i Atyniadau Eryri, ac ni chaiff ei gopïo mewn unrhyw ffurf heb drwydded. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch ynghylch caniatâd i’w ddefnyddio, gan gynnwys ailgyhoeddi unrhyw ddeunydd, cysylltwch â Rheolwr y Wefan.