Rheilffordd yr Wyddfa

Llanberis Gwynedd LL55 4TY

Archebu

Gwefan

  01286 870 223   E-bost   Facebook   Twitter
  Lluniau   Amdanom   Fideo
portmeirion-1

Amdanom


Gadewch i Reilffordd yr Wyddfa fynd â chi ar daith i’w chofio am oes, i’r man uchaf yng Nghymru.

Mae’r Wyddfa’n 1085m o uchder ac yn arbennig o amlwg yn nhirwedd Parc Cenedlaethol Eryri yng Ngogledd Cymru. Bydd pob munud o’r daith yn gofiadwy, o’r golygfeydd cyntaf o’r rhaeadr yn byrlymu i lawr i’r ceunant islaw ar ddechrau’r daith, hyd at y golygfeydd trawiadol dros ymyl serth Cwm Creigiog. Mae un o’r panoramas gorau yn y byd i’w weld o’r copa. Hafod Eryri yw’r ganolfan ymwelwyr uchaf yn y Deyrnas Unedig ac oddi yno mae golygfeydd panoramig ysblennydd o’r dyffrynnoedd islaw. Ewch draw at y garnedd, ac oddi yno ar ddiwrnod clir gallwch weld Iwerddon, Lloegr, yr Alban ac Ynys Manaw. Dyma gopa mynydd uchaf Cymru a Lloegr, lle gall yr hen a’r ifanc fwynhau awyrgylch fywiogus Eryri.

Gwlad yr Eryrod Fe sefydlwyd Rheilffordd yr Wyddfa yn 1896 fel y “Snowdon Mountain Tramroad and Hotels Company” ac mae wedi rhedeg bron yn ddi-dor ers y dechrau fel rheilffordd fasnachol i ymwelwyr. Hon yw’r unig reilffordd rac a phiniwn ABT o’i bath yn y Deyrnas Unedig, ac mae’n parhau i gadw a thrysori’r peiriannau trên stêm gwreiddiol ddaeth o’r Swistir.

**Mae dau wasanaeth ar gael:

Trên Stêm Dreftadaeth** Taith i gopa’r Wyddfa ar un o’r cerbydau gwobrwyog, yn cael ei gwthio gan un o’r peiriannau trên 1896 gwreiddiol o’r Swistir. Bydd Lili’r Wyddfa a Gafr Fynydd yr Wyddfa’n ymweld â Hafod Eryri bob dydd o fis Mai hyd fis Hydref, ac mae’r trên stêm bach yn union fel yr oedd yn ôl yn 1896. Dim ond lle i 34 o deithwyr sydd ar gerbydau hon, felly os ydych eisiau cerbyd gyda mwy o le ynddo mae’n werth bwcio sedd ar y daith yma.

Y Gwasanaeth Disel Traddodiadol Dyma gyfuniad o’r traddodiadol a gwybodaeth dechnegol, mae’r cerbydau disel (a ddechreuodd redeg yn 2012) wedi sicrhau dyfodol diogel i Reilffordd yr Wyddfa. Mae gan y cerbydau hyn seddi i hyd at 74 o deithwyr, a byddant yn cael eu gwthio gan beiriannau disel cwmni Hunslet.

10 ym mhob rhan. Bydd pob gwasanaeth i’r copa’n parhau am tua 2.5 awr, yn cynnwys aros am 30 munud ar y copa. Bydd trenau’n rhedeg bob dydd o ganol Mawrth hyd at ddiwedd mis Hydref, os bydd y tywydd yn caniatáu. Bydd y trên gyntaf yn gadael am 9am, ac ar amseroedd rheolaidd ar ôl hynny. Yn rhan gyntaf y tymor (Mawrth i Ebrill) bydd disgwyl i drenau redeg hyd at Glogwyn, sydd ¾ y ffordd i fyny’r mynydd. Dewch yma ychydig cyn eich amser gadael a chael mwynhau cartwnau gwreiddiol Ivor the Engine yn y theatr ffilm, edrych trwy’r cynnyrch Cymreig gwirioneddol yn ein siop anrhegion, a dewis lluniaeth yng nghaffi Bwffe’r Orsaf, sydd â thrwydded lawn, a Grilfa’r Platfform.

Mae ymweld â Rheilffordd yr Wyddfa’n ddiwrnod allan gwych ac yn Antur i Ben Mynydd Urddasol ar gyfer y teulu cyfan!


Atyniadau Eraill